Kitchen in Brazilian Piracema granite, a grey coloured veined granite

Kitchen in Brazilian Piracema granite, a grey coloured veined granite. Central unit in Piracema granit